Direcció d'Obres

Les tasques del director d'execució és una de les claus per la bona realització de les obres. Entre les seves funcions estan la de realitzar la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i el control de la qualitat de l'edificació.

Les tasques que d’aquest servei inclouen:

— Comprovació i signatura de l’acta de replanteig de l’obra
— Seguiment i supervisió de l’execució de l’obra
— Realització del pla de control de qualitat
— Seguiment del control de qualitat
— Assistència a totes les reunions d’obra
— Verificació de les certificacions mensuals

Gestió d'obres

En els serveis de project management, DALMAU-MORROS TÈCNICS ofereix als seus clients un sistema de gestió i control tècnic de tot el procés de definició i construcció dels seus projectes, des de l'idea fins a la posada en marxa

Mitjançant un equip pluridisciplinar liderat per un project mànager amb àmplia experiència,
controlant el compliment dels requisits tècnics i funcionals dels projectes, els terminis previstos i els costos estimats.

— Construction management
— Direcció integrada de projecte
— Facility management
— Control de gestió
— Auditories tècniques
— Assessories
— Planificació

Seguretat i Salut

A DALMAU- MORROS TÈCNICS entenem que el correcte cumpliment de la seguretat i salut a les obres és un dels punts bàsics dintre del sectorde la construcció.

Les principals feines són:

— Redacció d’estudi de seguretat i salut
— Revisió i aprovació del pla de seguretat i salut dels contractistes
— Verificació setmanal de la posada en marxa de les mesures de seguretat i salut dels contractistes
— Emplenament del llibre d’incidències
— Realització de l’informe en matèria de seguretat i salut
— Estudi de la incidència en la seguretat i salut, de canvis en el projecte

Altres

A DALMAU-MORROS TÈCNICS realitzem altres feines propies
d’una enginyeria de l’edificació, com poden ser:

— Estat d’amidaments
— Estimacions econòmiques
— Estudis de viabilitat
— Projectes d’obres